GT&C

Generelle vilkår og betingelser og kundeinformasjon

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grunnleggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsvilkår gjelder for alle kontrakter som du inngår med oss som leverandør (Lavule) via nettstedet www.lavule.com. Med mindre annet er avtalt, avvises herved inkludering av dine egne vilkår og betingelser.

(2) En forbruker i henhold til følgende bestemmelser er enhver fysisk person som inngår en rettshandel for formål som hovedsakelig faller utenfor vedkommendes næringsvirksomhet. En næringsdrivende er enhver fysisk eller juridisk person eller et selskap med rettslig handleevne som ved inngåelse av en rettshandel handler som ledd i utøvelsen av sin selvstendige yrkes- eller næringsvirksomhet.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Avtalens gjenstand er salg av varer.

(2) Ved å plassere det aktuelle produktet på nettstedet vårt, gir vi deg et bindende tilbud om å inngå en kontrakt på de vilkår som er angitt i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten inngås via det elektroniske handlekurvsystemet på følgende måte:
Varene du ønsker å kjøpe, lagres i "handlekurven". Du kan når som helst åpne "handlekurven" via den tilhørende knappen i navigasjonsfeltet og gjøre endringer der.
Etter at du har gått inn på siden "Kasse" og lagt inn dine personlige data samt betalings- og leveringsbetingelser, vises alle bestillingsdataene på nytt på siden med ordreoversikt.
Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon-Payments, Postpay, Sofortüberweisung) som betalingsmåte, vil du enten bli sendt til ordreoversiktssiden i nettbutikken vår, eller du vil først bli omdirigert til nettstedet til leverandøren av det øyeblikkelige betalingssystemet.
Hvis du blir videresendt til det aktuelle systemet for øyeblikkelig betaling, må du gjøre det riktige valget eller legge inn dataene dine der. Deretter blir du sendt tilbake til bestillingsoversikten i nettbutikken vår.
Før du sender inn bestillingen, har du mulighet til å sjekke alle detaljer på nytt, endre dem (også ved hjelp av nettleserens "tilbake"-funksjon) eller kansellere kjøpet.
Ved å sende bestillingen via "Kjøp nå"-knappen erklærer du juridisk bindende aksept av tilbudet, hvorved kontrakten inngås.

(4) Din forespørsel om utarbeidelse av et tilbud er ikke bindende for deg. Vi sender deg et bindende tilbud i tekstform (f.eks. via e-post), som du kan akseptere innen 5 dager.

(5) Behandlingen av bestillingen og overføringen av all informasjon som kreves i forbindelse med kontraktsinngåelsen, skjer delvis automatisk via e-post. Du må derfor forsikre deg om at e-postadressen du har oppgitt til oss er korrekt, at mottak av e-post er teknisk sikret, og spesielt at den ikke forhindres av SPAM-filtre.

§ 3 Avtalens varighet / oppsigelse

Dersom avtalen gjelder løpende/kontinuerlige tjenester (abonnement), inngås avtalen på ubestemt tid. Hver av avtalepartene har rett til å si opp en slik avtale uten varsel til neste leveringsdato uten å oppgi noen grunn. Retten til ekstraordinær oppsigelse ved saklig grunn, særlig ved gjentatt mislighold av de viktigste kontraktsforpliktelsene, berøres ikke.

Avbestilling kan gjøres i kundekontoen via menypunktet "Abonnement" og der via "Avbestillingsskjema" eller i tekstform (per post eller e-post).

§ 4 Tilbakeholdsrett, eiendomsforbehold

(1) Du kan bare utøve tilbakeholdsrett i den grad det gjelder krav som stammer fra samme avtaleforhold.

(2) Varene forblir vår eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

§ 5 Ansvar

(1) Vi er ubegrenset ansvarlige for skader som skyldes skade på liv, kropp eller helse. Videre er vi ubegrenset ansvarlige i alle tilfeller av forsett og grov uaktsomhet, svikaktig fortielse av en mangel, overtakelse av en garanti for kjøpsgjenstandens kvalitet og i alle andre tilfeller som er regulert i loven.

(2) Ansvaret for mangler i henhold til den lovbestemte garantien reguleres av den tilsvarende bestemmelsen i vår kundeinformasjon (del II).

(3) Dersom vesentlige kontraktsforpliktelser berøres, er vårt ansvar for lettere uaktsomhet begrenset til den påregnelige skaden som er typisk for kontrakten. Med vesentlige kontraktsforpliktelser menes vesentlige forpliktelser som følger av kontraktens art, og hvis mislighold ville sette oppnåelsen av kontraktens formål i fare, samt forpliktelser som kontrakten pålegger oss i henhold til sitt innhold for å oppnå kontraktens formål, hvis oppfyllelse i utgangspunktet gjør det mulig å gjennomføre kontrakten korrekt og som du regelmessig kan stole på.

(4) Ved brudd på ubetydelige kontraktsforpliktelser er ansvar for lettere uaktsomme pliktbrudd utelukket.

(5) I henhold til dagens teknologiske utvikling kan det ikke garanteres at datakommunikasjon via Internett er feilfri og/eller tilgjengelig til enhver tid. I denne forbindelse er vi ikke ansvarlige for at nettstedet og tjenestene som tilbys der, er tilgjengelige til enhver tid og uten avbrudd.

§ 6 Lovvalg, oppfyllelsessted, verneting, jurisdiksjon

(1) Tysk rett gjelder. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning beskyttelsen som følger av ufravikelige bestemmelser i lovgivningen i den staten der forbrukeren har sitt vanlige bosted, ikke oppheves (favoriseringsprinsippet).

(2) Oppfyllelsesstedet for alle tjenester som følger av forretningsforholdet med oss og vernetinget er vårt forretningskontor hvis du ikke er forbruker, men næringsdrivende, offentligrettslig juridisk person eller offentligrettslig spesialfond. Det samme gjelder hvis du ikke har alminnelig verneting i Tyskland eller EU, eller hvis ditt bosted eller vanlige oppholdssted ikke er kjent på det tidspunktet søksmålet inngis. Dette påvirker ikke retten til å reise søksmål ved en domstol ved et annet lovbestemt verneting.

(3) Bestemmelsene i FN-konvensjonen om internasjonale kjøpsavtaler gjelder uttrykkelig ikke.

_______

II Kundeinformasjon

1. Selgerens identitet

Europakommisjonen tilbyr en plattform for utenrettslig tvisteløsning på nettet (ODR-plattform), som du finner på http://ec.europa.eu/odr.

2. Informasjon om kontraktsinngåelsen

De tekniske trinnene for kontraktsinngåelse, selve kontraktsinngåelsen og korreksjonsmulighetene utføres i samsvar med § 2 i våre generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsspråk, lagring av kontraktstekst

3.1 Kontraktsspråket er engelsk.

3.2 Vi lagrer ikke den fullstendige avtaleteksten. Før du sender bestillingen via det elektroniske handlekurv-systemet, kan du skrive ut kontraktsdataene ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon eller lagre dem elektronisk. Etter at vi har mottatt bestillingen, vil bestillingsdataene, den lovpålagte informasjonen for fjernsalgsavtaler og de generelle vilkårene bli sendt til deg på nytt via e-post.

3.3 Ved tilbudsforespørsler utenfor det nettbaserte handlekurvsystemet mottar du alle avtaledata som en del av et bindende tilbud i tekstform, f.eks. via e-post, som du kan skrive ut eller lagre elektronisk.

4. Vesentlige egenskaper ved varene eller tjenestene

De viktigste egenskapene til varene og/eller tjenestene finner du i de respektive tilbudene.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1 Prisene som er oppgitt i de respektive tilbudene, samt fraktkostnadene, representerer totalpriser. De inkluderer alle priskomponenter inkludert alle gjeldende avgifter.

5.2 De påløpte fraktkostnadene er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan hentes via en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, vises separat under bestillingsprosessen og skal bæres av deg i tillegg, med mindre levering uten fraktkostnader er lovet.

5.3 Betalingsmåtene som er tilgjengelige for deg, vises under en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.

5.4 Med mindre annet fremgår av de enkelte betalingsmåtene, forfaller betalingskravene fra den inngåtte kontrakten til betaling umiddelbart.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og eventuelle leveringsbegrensninger finner du under en tilsvarende merket knapp på nettstedet vårt eller i det aktuelle tilbudet.

6.2 Hvis du er forbruker, er det lovbestemt at risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av salgsgjenstanden under forsendelsen først går over på deg når varen overleveres til deg, uavhengig av om forsendelsen er forsikret eller ikke. Dette gjelder ikke hvis du på egen hånd har bestilt et transportfirma som ikke er utpekt av entreprenøren eller en annen person som er utpekt til å utføre forsendelsen.

7. Lovbestemt ansvar for mangler

7.1 De lovbestemte garantirettighetene gjelder.

7.2 Som forbruker oppfordres du til å kontrollere varene umiddelbart etter levering med hensyn til fullstendighet, åpenbare mangler og transportskader, og å varsle oss og transportøren om eventuelle reklamasjoner så snart som mulig. Hvis du unnlater å gjøre dette, vil det ikke ha noen innvirkning på dine lovbestemte garantikrav.

Handlekurv
Skroll til toppen