GT&C

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder (Lavule) sluit via de website www.lavule.com. Tenzij anders overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden die u mogelijk gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Met het plaatsen van het desbetreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de in de artikelomschrijving genoemde voorwaarden.

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online boodschappensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de "winkelwagen" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de "Afrekenen" pagina en het invoeren van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens tenslotte weer op de besteloverzicht pagina getoond.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling (bijv. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, komt u ofwel op de overzichtspagina van uw bestelling in onze onlineshop of wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling.
Indien u wordt doorverwezen naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maak dan de overeenkomstige keuze of voer uw gegevens daar in. Tenslotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel naar de overzichtspagina van uw bestelling.
Voordat u de bestelling verstuurt, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de "koop nu" knop, verklaart u de wettelijk bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.

(5) De verwerking van de bestelling en de toezending van alle in verband met de sluiting van het contract vereiste informatie geschieden gedeeltelijk automatisch per e-mail. U dient er zich derhalve van te vergewissen dat het door u opgegeven e-mailadres juist is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en, in het bijzonder, dat deze niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 Contractsduur / Beëindiging

Indien de overeenkomst betrekking heeft op wederkerende/permanente diensten (abonnement), wordt de overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd. Elke bij het contract betrokken partij heeft het recht dit contract zonder opzeggingstermijn tot de volgende leveringsdatum zonder opgave van redenen te beëindigen. Het recht op buitengewone opzegging om gegronde redenen, in het bijzonder herhaalde niet-nakoming van de voornaamste contractuele verplichtingen, blijft onverlet.

De opzegging kan worden gedaan in de klantenaccount via het menupunt "Abonnement" en daar via het "Opzegformulier" of in tekstvorm (per post of e-mail).

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn in elk geval onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Verder zijn wij onbeperkt aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, in geval van overname van een garantie voor de kwaliteit van het gekochte voorwerp en in alle andere gevallen die door de wet worden geregeld.

(2) De aansprakelijkheid voor gebreken in het kader van de wettelijke garantie wordt geregeld door de overeenkomstige bepaling in onze klanteninformatie (deel II).

(3) Voor zover wezenlijke contractuele verplichtingen worden aangetast, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade. Materiële contractuele verplichtingen zijn materiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst en waarvan de niet-nakoming de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar zou brengen, alsmede verplichtingen die de overeenkomst ons naar haar inhoud oplegt voor de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst, waarvan de nakoming in de eerste plaats de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen.

(4) In geval van schending van niet wezenlijke contractuele verplichtingen is aansprakelijkheid uitgesloten in geval van licht nalatige schending van verplichtingen.

(5) Voor gegevenscommunicatie via het internet kan niet worden gegarandeerd dat deze volgens de huidige stand van de techniek foutloos en/of te allen tijde beschikbaar is. In dit verband zijn wij niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de dienst die er wordt aangeboden.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechter

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt gewaarborgd door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (beginsel van de voorkeursbehandeling).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de met ons bestaande zakelijke relaties alsmede de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt indien u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om ook een vordering in te stellen bij de rechter van een andere statutaire bevoegde plaats blijft hierdoor onverlet.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

_______

II. Klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd volgens § 2 van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contract taal, contract tekst opslag

3.1. De contractuele taal is Engels.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons bewaard. Alvorens de bestelling via het online boodschappensysteem te verzenden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en zijn extra door u te dragen, tenzij gratis levering is toegezegd.

5.3 De betaalwijzen die u ter beschikking staan, worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een overeenkomstige knop aangegeven.

5.4 Voor zover in de afzonderlijke betalingsmodaliteiten niet anders is bepaald, zijn de uit het gesloten contract voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de desbetreffende offerte.

6.2 Indien u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of niet-verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

7.1 De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

7.2 Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij aflevering op volledigheid, uiterlijk waarneembare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

Winkelwagen
Scroll naar boven