GT&C

Všeobecné zmluvné podmienky a informácie pre zákazníkov

I. Všeobecné podmienky

§ 1 Základné ustanovenia

(1) Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré s nami ako poskytovateľom (Lavule) uzatvárate prostredníctvom webovej stránky www.lavule.com. Ak nie je dohodnuté inak, namieta sa proti zahrnutiu akýchkoľvek vlastných podmienok, ktoré môžete použiť.

(2) Spotrebiteľom v zmysle týchto ustanovení je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k jej podnikateľskej, ani k jej samostatnej odbornej činnosti. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej samostatnej odbornej alebo podnikateľskej činnosti.

§ 2 Uzavretie zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je predaj tovaru.

(2) Umiestnením príslušného produktu na našej webovej stránke vám predkladáme záväzný návrh na uzavretie zmluvy za podmienok uvedených v popise produktu.

(3) Zmluva sa uzatvára prostredníctvom systému online nákupného košíka nasledovne:
Tovar určený na nákup sa vloží do "nákupného košíka". "Nákupný košík" môžete kedykoľvek vyvolať príslušným tlačidlom v navigačnej lište a vykonať v ňom zmeny.
Po vyvolaní stránky "Pokladňa" a zadaní osobných údajov, ako aj platobných a dodacích podmienok sa všetky údaje o objednávke nakoniec opäť zobrazia na stránke s prehľadom objednávok.
Ak ako platobnú metódu použijete systém okamžitých platieb (napr. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung), budete buď presmerovaní na stránku s prehľadom objednávok v našom online obchode, alebo budete najprv presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa systému okamžitých platieb.
Ak budete presmerovaní na príslušný systém okamžitých platieb, vykonajte príslušnú voľbu alebo zadajte svoje údaje tam. Nakoniec budete presmerovaní späť do nášho internetového obchodu na stránku s prehľadom objednávok.
Pred odoslaním objednávky máte možnosť ešte raz skontrolovať všetky údaje, zmeniť ich (aj prostredníctvom funkcie "späť" v internetovom prehliadači) alebo zrušiť nákup.
Odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla "kúpiť teraz" vyhlasujete právne záväzné prijatie ponuky, čím sa uzatvára zmluva.

(4) Vaše žiadosti o vypracovanie ponuky sú pre vás nezáväzné. Záväznú ponuku vám predložíme v textovej podobe (napr. e-mailom), ktorú môžete prijať do 5 dní.

(5) Spracovanie objednávky a odoslanie všetkých informácií potrebných v súvislosti s uzatvorením zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, čiastočne automaticky. Musíte sa preto uistiť, že e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, je správna, že je technicky zaručené prijímanie e-mailov a najmä, že tomu nebránia SPAM filtre.

§ 3 Doba platnosti zmluvy / ukončenie zmluvy

Ak sa zmluva týka opakujúcich sa/trvalých služieb (predplatné), zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zmluvná strana má právo vypovedať takúto zmluvu bez výpovednej lehoty až do nasledujúceho termínu dodania bez udania dôvodu. Právo na mimoriadne vypovedanie zmluvy z oprávnených dôvodov, najmä pri opakovanom porušení hlavných zmluvných povinností, zostáva nedotknuté.

Zrušenie je možné vykonať v zákazníckom účte prostredníctvom položky menu "Predplatné" a tam prostredníctvom "Formulára na zrušenie" alebo v textovej forme (poštou alebo e-mailom).

§ 4 Zadržiavacie právo, výhrada vlastníctva

(1) Právo na zadržanie môžete uplatniť len vtedy, ak sa týka nárokov z toho istého zmluvného vzťahu.

(2) Tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

§ 5 Zodpovednosť

(1) V každom prípade sme bez obmedzenia zodpovední za škody vzniknuté v dôsledku ujmy na živote, zdraví alebo zdraví. Okrem toho zodpovedáme bez obmedzenia vo všetkých prípadoch úmyslu a hrubej nedbanlivosti, v prípade podvodného zatajenia vady, v prípade prevzatia záruky za kvalitu predmetu kúpy a vo všetkých ostatných prípadoch upravených zákonom.

(2) Zodpovednosť za chyby v rámci zákonnej záruky sa riadi príslušným ustanovením v našich informáciách pre zákazníkov (časť II).

(3) Pokiaľ sú dotknuté podstatné zmluvné záväzky, naša zodpovednosť za miernu nedbanlivosť je obmedzená na predvídateľnú škodu typickú pre zmluvu. Podstatné zmluvné povinnosti sú podstatné povinnosti, ktoré vyplývajú z povahy zmluvy a ktorých porušenie by ohrozilo dosiahnutie účelu zmluvy, ako aj povinnosti, ktoré nám zmluva podľa svojho obsahu ukladá na dosiahnutie účelu zmluvy, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie zmluvy a na ktorých dodržiavanie sa môžete pravidelne spoliehať.

(4) V prípade porušenia nepodstatných zmluvných povinností je zodpovednosť vylúčená v prípade mierne nedbanlivého porušenia povinností.

(5) Pri dátovej komunikácii prostredníctvom internetu nemožno zaručiť bezchybnosť a/alebo neustálu dostupnosť podľa súčasného stavu techniky. V tejto súvislosti neručíme za stálu ani nepretržitú dostupnosť webovej stránky a služieb na nej ponúkaných.

§ 6 Voľba práva, miesto plnenia, súdna príslušnosť

(1) Uplatňuje sa nemecké právo. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len do tej miery, pokiaľ sa v dôsledku toho neodníme ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva štátu obvyklého pobytu spotrebiteľa (zásada výhodnosti).

(2) Miestom plnenia všetkých služieb vyplývajúcich z obchodných vzťahov s nami, ako aj miestom príslušnosti je naše sídlo, pokiaľ nie ste spotrebiteľom, ale obchodníkom, právnickou osobou verejného práva alebo osobitným fondom verejného práva. To isté platí, ak nemáte všeobecnú súdnu právomoc v Nemecku alebo v EÚ alebo ak vaše bydlisko alebo obvyklý pobyt nie je v čase podania žaloby známy. Právo podať žalobu aj na súde v inom zákonnom mieste príslušnosti tým nie je dotknuté.

(3) Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa výslovne neuplatňujú.

_______

II. Informácie o zákazníkovi

1. Totožnosť predávajúceho

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma ODR), ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.

2. Informácie o uzatvorení zmluvy

Technické kroky na uzatvorenie zmluvy, samotné uzatvorenie zmluvy a možnosti opravy sa vykonávajú v súlade s § 2 našich všeobecných obchodných podmienok (časť I.).

3. Jazyk zmluvy, ukladanie textu zmluvy

3.1 Zmluvným jazykom je angličtina.

3.2 Úplné znenie zmluvy neuchovávame. Pred odoslaním objednávky prostredníctvom systému online nákupného košíka je možné údaje zmluvy vytlačiť alebo elektronicky uložiť pomocou funkcie tlače v prehliadači. Po prijatí objednávky nami vám budú údaje o objednávke, zákonom požadované informácie pre zmluvy na diaľku a všeobecné obchodné podmienky opäť zaslané e-mailom.

3.3 V prípade požiadaviek na cenovú ponuku mimo systému online nákupného košíka dostanete všetky zmluvné údaje ako súčasť záväznej ponuky v textovej podobe, napr. e-mailom, ktorý si môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.

4. Základné charakteristiky tovaru alebo služieb

Základné charakteristiky tovaru a/alebo služieb nájdete v príslušnej ponuke.

5. Ceny a spôsoby platby

5.1 Ceny uvedené v príslušných ponukách, ako aj náklady na dopravu predstavujú celkové ceny. Zahŕňajú všetky zložky ceny vrátane všetkých platných daní.

5.2 Vzniknuté náklady na dopravu nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Môžete si ich vyžiadať prostredníctvom príslušne označeného tlačidla na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke, sú uvedené samostatne v priebehu procesu objednávania a znášate ich dodatočne, pokiaľ nebolo prisľúbené doručenie zdarma.

5.3 Spôsoby platby, ktoré máte k dispozícii, sú uvedené pod príslušným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

5.4. Pokiaľ nie je v jednotlivých spôsoboch platby uvedené inak, nároky na platbu vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy sú splatné okamžite.

6. Dodacie podmienky

6.1 Dodacie podmienky, termín dodania a všetky existujúce obmedzenia dodania nájdete pod príslušným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

6.2 Ak ste spotrebiteľom, zákon upravuje, že nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného zhoršenia predanej veci počas prepravy prechádza na vás až odovzdaním tovaru bez ohľadu na to, či je zásielka poistená alebo nie. To neplatí, ak ste samostatne poverili prepravnou spoločnosťou, ktorú podnikateľ neurčil, alebo osobou inak určenou na vykonanie prepravy.

7. Zákonná zodpovednosť za vady

7.1 Uplatňujú sa zákonné práva zo zodpovednosti za vady.

7.2 Ako spotrebiteľ ste povinný bezodkladne po doručení skontrolovať tovar, či je kompletný, či má zjavné chyby a či nie je poškodený pri preprave, a čo najskôr nám a dopravcovi oznámiť prípadné reklamácie. Ak to nedodržíte, nebude to mať žiadny vplyv na vaše zákonné záručné nároky.

Nákupný košík
Prejsť na začiatok