Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k jej obchodnej, ani k jej samostatnej profesionálnej činnosti.

Storno podmienky Lavule

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní. Právo na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípade použitých hygienických výrobkov. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala tovar za predpokladu, že ste si objednali jeden alebo viacero tovarov v rámci jednej objednávky a tieto sú alebo budú dodané jednotne.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odvolanie sa adresuje

Dodacia adresa je uvedená nižšie.

Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať poplatky.

Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Vracia

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nám oznámili odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len v prípade, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na testovanie kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

Dôvody vylúčenia alebo uplynutia platnosti

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy:

Žiadne právo na odstúpenie od zmluvy v prípade tovaru, ktorý sa rýchlo kazí alebo ktorého dátum spotreby by sa rýchlo prekročil. Predčasné uplynutie doby spotreby v prípade dodania zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená; (1) V prípade Lavule neexistuje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 312g ods. 2 č. 2 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB), ak bola z obalu odstránená pečať. Je to preto, že Lavule je tovarom v zmysle § 312g ods. 2 č. 2 BGB, ktorý by sa po porušení plomby rýchlo pokazil alebo ktorého dátum spotreby by bol od tohto momentu rýchlo prekročený (2 mesiace po otvorení Lavule). (2) Právo na odstúpenie od zmluvy teda podľa § 312g ods. 2 č. 2 BGB neexistuje, ak bola plomba Lavule po dodaní odstránená, pretože existuje riziko, že vrátený výrobok, by sa k predajcovi dostal s výrazne kratšou dobou trvanlivosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy je v tejto súvislosti vylúčené, pretože séra, ktoré sa majú vrátiť s porušenou pečaťou, by spoločnosť Lavule ťažko alebo vôbec nemohla ďalej predať, ak sa zohľadní čas vrátenia.

Právo na odstúpenie od zmluvy je vylúčené pre použité hygienické výrobky.


Právo na odstúpenie od zmluvy existuje nie pre zmluvy

  • na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pri ktorého výrobe je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa;
  • na dodanie tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum spotreby by sa rýchlo prekročil;
  • Zmluvy o predplatnom.

——–

Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne v prípade zmlúv

  • pri dodaní zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená;
  • za dodanie tovaru, ak bol tento tovar po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom vzhľadom na jeho povahu;

_______

Vzor formulára na zrušenie

Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte a vráťte tento formulár.
Právo na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípade použitých hygienických výrobkov.

1. Návrat na:

VDS - Shipping and Data Service
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-mail: info@lavule.com

2. Týmto odstupujem od zmluvy, ktorú som/jeme uzavrel/a na nákup nasledujúceho tovaru/poskytnutie nasledujúcich služieb
Služba (v prípade potreby priložte kópiu faktúry)
Objednávacie číslo: ..........................................
Množstvo/názov tovaru: ...........................
Kúpna cena: ...................................................
Už ste použili? Právo na odstúpenie od zmluvy je vylúčené pre použité hygienické výrobky.

3. Objednané na: ........................

4. Dôvod: .............................................

5. Prijaté dňa: ........................

6. Meno, adresa spotrebiteľa: ......
Číslo zákazníka: ........................................
Meno a priezvisko: .................................
Ulica: .......................................................
PSČ a mesto: ..................................................

7. Miesto, dátum a podpis zákazníka:
…………………………………………….

Nákupný košík
Prejsť na začiatok