GT&C

Ogólne warunki i informacje dla klientów

I. Ogólne zasady i warunki

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, które użytkownik zawiera z nami jako dostawcą (Lavule) za pośrednictwem strony internetowej www.lavule.com. O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyrażamy zgody na włączenie jakichkolwiek własnych warunków, które mogą być stosowane przez użytkownika.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach wykonywania swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Umieszczając dany produkt na naszej stronie internetowej, składamy użytkownikowi wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa jest zawierana za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w "koszyku". Możesz wywołać "koszyk" za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie.
Po wywołaniu strony "Checkout" i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia są ponownie wyświetlane na stronie przeglądu zamówień.
Jeśli jako metody płatności używasz systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung), zostaniesz przeniesiony na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub najpierw zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Na koniec zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronę przeglądu zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich szczegółów, ich zmiany (również za pomocą funkcji "wstecz" przeglądarki internetowej) lub anulowania zakupu.
Wysyłając zamówienie za pomocą przycisku "kup teraz", użytkownik deklaruje prawnie wiążącą akceptację oferty, w wyniku czego umowa zostaje zawarta.

(4) Twoje prośby o przygotowanie oferty nie są dla Ciebie wiążące. Wiążącą ofertę przedstawimy użytkownikowi w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną), którą użytkownik może zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, częściowo automatycznie. W związku z tym należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest on blokowany przez filtry SPAM.

§ 3 Okres obowiązywania umowy/rozwiązanie umowy

Jeżeli umowa dotyczy usług cyklicznych/stałych (abonament), umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania takiej umowy bez wypowiedzenia do następnego terminu dostawy bez podania przyczyn. Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu, w szczególności powtarzającego się naruszenia głównych zobowiązań umownych, pozostaje nienaruszone.

Anulowania można dokonać na koncie klienta w punkcie menu "Subskrypcja", a następnie w "Formularzu anulowania" lub w formie tekstowej (pocztą lub e-mailem).

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Użytkownik może skorzystać z prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 5 Odpowiedzialność

(1) W każdym przypadku ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu. Ponadto ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność we wszystkich przypadkach umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, w przypadku oszukańczego zatajenia wady, w przypadku przejęcia gwarancji jakości przedmiotu zakupu oraz we wszystkich innych przypadkach regulowanych przez prawo.

(2) Odpowiedzialność za wady w ramach ustawowej gwarancji regulują odpowiednie postanowienia zawarte w naszych informacjach dla klientów (część II).

(3) W zakresie, w jakim dotyczy to istotnych zobowiązań umownych, nasza odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. Istotne zobowiązania umowne to istotne zobowiązania, które wynikają z charakteru umowy i których naruszenie zagroziłoby osiągnięciu celu umowy, a także zobowiązania, które umowa nakłada na nas zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu można regularnie polegać.

(4) W przypadku naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność jest wykluczona w przypadku lekkiego zaniedbania obowiązków.

(5) Nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet będzie wolna od błędów i/lub dostępna przez cały czas zgodnie z aktualnym stanem techniki. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za stałą i nieprzerwaną dostępność strony internetowej i oferowanych na niej usług.

§ 6 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Zastosowanie ma prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta nie zostanie w związku z tym cofnięta (zasada przychylności).

(2) Miejscem wykonania wszystkich usług wynikających z istniejących z nami stosunków handlowych, a także miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, o ile użytkownik nie jest konsumentem, ale handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik nie posiada ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub UE lub gdy jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. Nie ma to wpływu na prawo do wniesienia powództwa do sądu w innym ustawowym miejscu jurysdykcji.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

_______

II. Informacje o klientach

1. Tożsamość sprzedawcy

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

2. Informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz opcje korekty są przeprowadzane zgodnie z § 2 naszych Ogólnych Warunków Handlowych (Część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język angielski.

3.2 Pełny tekst umowy nie będzie przez nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną ponownie wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną.

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka zakupów online, użytkownik otrzyma wszystkie dane umowy jako część wiążącej oferty w formie tekstowej, np. pocztą elektroniczną, którą można wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. Istotne cechy towarów lub usług

Podstawowe cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. Ceny i warunki płatności

5.1 Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

5.2 Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one wyświetlane osobno w trakcie procesu składania zamówienia i są dodatkowo ponoszone przez użytkownika, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

5.3 Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.4 O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, roszczenia o zapłatę wynikające z zawartej umowy są wymagalne w trybie natychmiastowym.

6. Warunki dostawy

6.1 Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.2 Jeśli użytkownik jest konsumentem, prawo stanowi, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej podczas wysyłki przechodzi na użytkownika dopiero w momencie przekazania towarów, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik samodzielnie zlecił transport firmie przewozowej niewskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki.

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady

7.1 Zastosowanie mają ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.

7.2 Jako konsument, użytkownik jest proszony o sprawdzenie towarów natychmiast po ich dostarczeniu pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o wszelkich reklamacjach. Niezastosowanie się do tego wymogu nie będzie miało wpływu na roszczenia z tytułu rękojmi.

Koszyk
Przewiń do góry